PRAVILNIK NAGRADNE IGRE PASJA VILA »HOW HOW HOW novo leto je tu«

 1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Pasja vila, Aleš Obretan s.p., Ulica Angele Vode 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Organizator izvede nagradno igro in poskrbi za izvedbo žrebanja.

 1. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je širjenje baze sledilcev na Facebook strani Pasja vila ter promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke Pasja vila.

 1. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 21.12.2019 do vključno 1.1.2020 preko objave na Facebook strani Pasja vila. Udeleženec nagradne igre lahko sodeluje: z všečkanjem in deljenjem Facebook strani Pasja vila ter dodajanjem prijateljev v komentar objave. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

 1. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@pasjavila.si. Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne igre.

 1. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 1x Zee.dog posoda v vrednosti 13,5 €
 • 1x Zee.dog nosilec za vrečke v vrednosti 7,5 €

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

 1. člen: IZBOR NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrad bo potekalo 2.1.2020 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad.

 1. OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na Messenger v okviru svojega Facebook profila. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz imena in priimka, ki ga uporabljajo na svojem Facebook profilu, ter fotografij z morebitne podelitve nagrade

Facebook strani organizatorja ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala. Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook strani Pasja vila najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 1. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Druge morebitne stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam. Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Vrednost nagrade ne presega zakonsko določene vrednosti 42 € zato nagrade niso predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče. Organizator nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

 1. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 1. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). S sodelovanjem v nagradni igri se smatra, da je udeleženec seznanjen s splošnimi pogoji in se strinja z obdelavo osebnih podatkov. Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad,
 • objavo nagrajencev na Facebook strani Pasja vila.

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre. Ostala pravila zasebnosti ter splošni pogoji so dostopni na naši spletni strani www.pasjavila.si.

 1. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna preko linka iz Facebook objave nagradne igre.

 1. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

 1. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati, organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence akcije, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov info@pasjavila.si, ali pošljete zasebno sporočilo na Facebooku